ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

Преку искуството што го стекнавме низ годините како застапници на SEW-EURODRIVE, сметаме дека превентивното одржување на машинеријата е најбезбедниот и најсигурниот начин да се минимизира ризикот од неочекувано оштетување. Ова оштетување обично се преточува во финансиска загуба. Од оваа причина, нашето друштво, покрај увидот и поправката на електрониката, ви нуди и превентативно одржување на редукторите, моторите и сопирачките на производите на SEW-EURODRIVE.

Го вршиме следното:
Визуелна инспекција на системот (редуктор, мотор, сопирачки).
Чистење на редукторот од прашина и нечистотии за да се утврди дали има некаков проблем. Регистрирање на видот и серискиот број на секој редуктор во евиденцијата на потрошувачот, како и за употреба на тие податоци во иднина за нарачка или замена со резервни делови. Отворање и чистење на сопирачката, проверка дали има дотрошени места и прилагодување на сопирачката за непречено работење без проблеми. Опционална замена на дотрошени делови. Во случај на протекување масло од редукторот, му се посочува истото на потрошувачот и или се заменува маслото од техничарот додека не се отстрани редукторот и не се поправи, или пак доколку потрошувачот има резервен редуктор, се заменува на лице место, а замената се активира и се проверува дали работи исправно.

Замена на масло во редукторите. Маслото може да го купи потрошувачот или да го донесе нашиот техничар. Овие работи можат да се вршат на редовни интервали или во вонредни периоди по ваше барање. Работата се врши на лице место. По секоја посета, добивате извештај за извршените работи на секој електричен редуктор и по потреба ви доставуваме фактура за замена на оштетениот електричен редуктор и резервните делови. Техничарите можат да вршат посета и за време на викенди. Ви стоиме на располагање.